Makikita sa ibaba ang mahalagang impormasyon kung paano makakuha ng bakuna sa Covid 19. Mangyaring maniwala lamang sa opisyal na impormasyon na galing sa ating pamahalaan o sa inyong mga manggagamot

Your COVID-19 vaccination - A quick guide 

  Ang Iyong Pagbabakuna laban sa COVID-19


Find more information at Unite against COVID-19:

COVID-19 Tagalog