'Oku 'i lalo e ngaahi fakamatala fekau'aki moe fai ho huhu malu'i COVID-19. Fakaongo pe ki he ngaahi fakamatala faka-Pule'anga pe mei ho'o toketa fakafamili.

Your COVID-19 vaccination - A quick guide

 Ko ho Huhu Malu‘i COVID-19 - Ko ha fakahinohino vave


Find more information at Unite against COVID-19:

COVID-19 Lea Faka Tonga


Advice and fact sheets from Prepare Pacific

Lea Faka-Tonga