I lalo hifo he mena nai to kitia e koe e tau mata patu manatu ke moua e huki COVID -19 haau. Fanogonogo fakamitaki ke he tau fakailoaaga mai ia lautolu he fakatufono mo e Toketa magafaoaa haau.

Your COVID-19 vaccination - A quick guide 

Ko e Vai-huki COVID-19 haau - Tau fakamaamaaga ku-ku 


Find more information at Unite against COVID-19:

COVID-19 Vagahau Niue


Advice and fact sheets in Niuean from Prepare Pacific

Vagahau Niue