Hoos waxaad kaheleysaa macluumaad muhiim ah oo kusaabsan qaadashada talaalkaaga COVID-19. Kaliya dhageyso macluumaadka laga helo ilo dowladeed oo rasmi ah ama dhakhtarka qoyskaaga.

Your COVID-19 vaccination - A quick guide

Talaalkaaga COVID-19 - Hagaha degdegga ah


Get the facts:

Hel xaqiiqaha


Find more information at Unite against COVID-19:

COVID-19 Af-Soomaali